Aerodrom – organizacija rada

Објави putovanjeonline

Aerodrom ima brojne služe zadužene za organizaciju prihvata i otpremu vazduhoplova, putnika i robe održavanje uređaja i opreme i snabdevanje svim potrebnim materijalom, na aerodomu postoje sledeće službe:

 • Uprava aerodroma na čelu s direktorom aerodroma i svim pratećim organima.
 • Služba za kontrolu letenja, vođenje vazduhoplova i obezbeđenje letenja.
 • Služba za održavanje i rukovanje sredstvima veze i radiofrekvencijskim uređajima i svetlima na manevarskim površinama aerodroma.
 • Meteorološka služba.
 • Medicinska služba.
 • Protivpožarna služba.
 • Služba za prihvat i otpremanje vazduhoplova i deponažna služba.
 • Služba za prihvat putnika robe i specijalnih pošiljki.
 • Služba za fizičko obezbeđenje aerodroma i bezbednosnu proveru putnika i robe.
 • Služba carine i pasoške kontrole (na međunarodnim aerodromima)
 • Služba za održavanje manevarskih površina u letnjim i zimskim uslovima.
 • Ornitološka služba.
 • Ostale prateće službe zavisno od vrste aerodroma i njegove namene (banke, turističke agencije, uslužne delatnosti, pošta, taksi služba itd.)

Prihvat i otprema vazduhoplova

Ni jedna aktivnost vazduhoplova na aerodromima uključujući i poletanje i sletanje vazduhoplova ne može se obaviti bez odobrenja, Aerodromske kontrole letenja (AKL). Aerodrom ne može da funkcioniše bez ove službe.
Sve procedure za prihvat i otpremu vazduhoplova jasno su definisane:

 • međunarodnim propisima za letenje vazduhoplova,
 • međunarodnim propisima za aerodrome u skladu sa njihovom kategorizacijom,
 • lokalnim propisima zemalja na čijoj teritoriji su aerodromi,
 • propisima svakog pojedinačnog aerodroma, prema njegovoj nameni i zadacima, koji su usklađeni sa međunarodnim ili lokalnim propisima zemlje u zavisnosti od vrste saobraćaja koji se obavlja na njemu (međunarodni ili lokalni).

Procedura prihvata i otpreme vazduhoplova

 • Vazduhoplov na početku stajanke dočekuje specijalno vozilo sa oznakom na sebi („Follow me“-prati me) i usmerava ga do mesta za parkiranje.
 • Kada se vazduhoplov parkira i ugasi motore ispod njegovih točkova mehaničari postavljaju podmetači koji sprečavaju nekontrolisano pomkretanje vazduhoplova po stajanci. Tek sada vazduhoplovu može prići ostala oprema.
 • Na vazduhoplov koji nema ugrađene stepenice za izlazak putnika prislanjaju se pomoćne putničke stepenice i prilazi mu autobus za prihvat i prevoz i putnika do aerodromske zgrade.
 • Istovremeno neletačko osoblje aerodroma prihvata i prevozi prtljag putnika i istovariuje ostali teret iz vazduhoplova. Prtljag se već prilikom istovara razvrstava na lokalni i transferni prtljag. Lokalna prtljaga se odvozi, zavisno da li je let međunarodni ili domaći, na domaće ili inostrane transferne linije za sortirnanje i dalje razvrstavanje. Nakon istovara prtljaga istovararuje se roba i pošta.
 • Kada se završi istovar vazduhoplovu prilaze servisna vozila: ketering, vozilo sa vodom za piće vod, vozilo za čišćenje toaleta, cisterna za dopunu goriva.
 • Radi stabilnosti vazduhoplova smeštaj tereta se unapred izračunava. Prema instrukciji utovara u vazduhoplov se utovaruje roba, pošta i prtljag. Prilikom utovara robe posebna pažnja se posvećuje smještaju i osiguravanju specijalnih tereta o čemu postoje propisani postupci.
 • Nakon završetka utovara teretnog prostora u kome se teret osigurava sa za to ugrađenim mrežama. Nakon ulaska i smeštaja putnika vazduhoplov je spreman za poletanje i od vazduhoplova se pomera sva oprema. Zemaljski mehaničar koji je u interfonskoj vezi s pilotom kontroliše start motora, i nakon njihovog zapuštanja daje znak za uklanjanje podmetača i signalizira pilotu da vazduhoplov može da krene i bezbedno napusti aerodrom.

Prihvat i otprema putnika

Dolazak na aerodrom putnik mora prilagoditi vremenu poletanja vazduhoplova kojim putuje kako bi mogao pravovremeno obaviti sve potrebne formalnosti pre ulaska u vazduhoplov (registracija putnika, bezbednosna kontrola, pasoška i carinska kontrola).
Prema odredištu putovanja putnici se dele na:

 • putnike u domaćem saobraćaju, koji putuju na linijama unutar jedne zemlje i
 • putnike u međunarodnom saobraćaju, koji putuju u ili iz inostranstva.

Prema dolasku i odlasku putnici se dele na:

 • putnike u dolasku,
 • putnike u odlasku i
 • putnike u tranzitu kroz aerodrom.

Domaći saobraćaj

Odlazak

Na domaćim letovima putnik se mora prijaviti najkasnije 20 minuta pre predviđenog vremena uzletanja vazduhoplova, kako bi bile obavljanje sve potrebne formalnosti za ulazak u vazduhoplov.

Dolaskom na šalter za registraciju putnika putnik predaje avio-kartu i prtljag. Službenik registracije putniku iz karte otkida kupon za let (engl. flihgt coupon) u koji upisuje težinu i broj prtljaga. Putniku se umesto kupona za let izdaje kupon za ulazak u avion (engl. Boarding pass). Na prtljag se stavlja privezak na kome je upisan broj leta i odredište a na avio-karti se lepe isti brojevi koji se nalaze na privesku. Putnik se zatim upućuje, nakon bezbednosne kontrole, prema mestu izlaza.
Na poziv za ukrcavanje putnik predaje kupon za ulaz u vazduhoplov kontrolnom službeniku na izlazu. Nakon prolaska svih putnika za određeni let službenik proverava i usklađuje brojno stanje prijavljenih putnika sa stvarnim brojem putnika koji su ušli u vazduhoplov.
Zavisno od opremljenosti pojedinog aerodroma, putnici do vazduhoplova mogu ići pešice (uz pratnju), autobusom ili kroz avio-most. To zavisi od opremljenosti samog aerodroma.

Dolazak

Nakon izlaska iz vazduhoplova putnik se prevozi i upućuje u aerodromsku zgradu na mesto za izdavanje prtljaga. Putnik prtljag preuzima nakon istovara sa pokretne trake u holu aerodromske zgrade.
Urednim izdavanjem i preuzimanjem prtljaga od strane putnika vazdušni pevoz smatra se završenim.

Međunarodni saobraćaj

Odlazak

Postupak na šalteru za registraciju putnika isti je kao i na domaćim letovima jedino je vreme za prijavu na let duže. Vreme zavisi od vrste leta (kontinentalni, interkontinentalni let) i propisa pojedinih kompanija. Nakon obavljenih formalnosti na šalteru za registraciju putnika putnik se upućuje na kontrolu pasoša, carinsku i bezedonosnu kontrolu. U međunarodnom delu aerodromske putnik zatim čeka na poziv za ukrcavanje u vazduhoplov. Postupak poziva i ulaska u vazduhoplov isti je kao i u domaćem saobraćaju. Pristup vazduhoplovu zavisi od opreme kojom aerodrom raspolaže.

Dolazak

Nakon izlaska iz vazduhoplova putnik se prevozi i upućuje u aerodromsku zgradu na pasošku i carinsku kontrolu. U istom delu zgrade nalazi se i služba za izdavanje viza strancima.
Nakon obavljene kontrole pasoša putnik u carinskom delu sa pokretne trake preuzima svoj prtljag i prolazi carinsku kontrolu. Nakon obavljenih carinskih formalnosti i napuštanja carinskog dela zgrade putnik je prešao državnu granicu. Nakon toga može da napusti aerodrom.

Tranzitni saobraćaj

Tranzitni putnici su putnici koji se nalaze u vazduhoplovu ili u putničkoj zgradi za vreme pripreme (prihvata i otpreme) vazduhoplova za nastavak leta pod istim brojem. Ako putnici napuštaju vazduhoplov dobijaju tranzitni kupon sa vidno označenim brojem leta za ponovni ulazak u vazduhoplov radi kasnijeg usklađivanja broja putnika koji su napustili vazduhoplov i ponovno u njega ušli.

Transferni saobraćaj

Transferni putnici su putnici koji nastavljajući putovanje vazduhoplovom menjaju broj leta.
Razlikujemo:

 • putnike koji sa domaćih letova prelaze na međunarodne letove,
 • putnike koji s međunarodnih letova prelaze na domaće letove.

Transfernim putnicima, pri dolasku u aerodromsku zgradu, ovlašćena osoba uzima kupon za let kojim putnik nastavlja putovanje i izdaje kupon za ulazak u vazduhoplov. Nakon toga putnici obavljaju potrebne formalnosti zavisno od vrste leta sa kojim nastavljaju putovanje (domaći ili međunarodni letovi).


Prihvat i otprema robe

Za svu robu koja se predaje na pevoz od strane pošiljaoca ili njegovog špeditera prevoznik vrši proveru ispravnosti pratećih dokumenata i stanje pošiljke, broj koleta i ukupnu težinu pošiljke. Za ispravno predanu tj. primljenu pošiljku izdaje se „Avionski tovarni list“ (engl. Air Waybill) koji sadrži:

 • ukupnu količinu po broju i težini,
 • sadržaj pošiljke,
 • mesto isporuke,
 • način isporuke i
 • način plaćanja.

„Avionski tovarni list“ ujedno je i ugovor o prevozu robe vazduhoplovom. Sastoji se od tri originala i jedanaest kopija. Njegov izgled i način popunjavanja propisan je međunarodnim standardima (ICAO, IATA).
Roba prihvaćenu za prevoz vazduhoplovom kao i prateći dokumenti moraju biti prethodno pripremljeni za utovar. Osnovni dokument neke robe je „Cargo manifest“ (popis pošiljki koje se šalju vazduhoplovom određene linije, određenog dana na određeno odredište. „Cargo manifest“ je pripremna i utovarna lista robnih pošiljki, deklaracija utovara za carinu i prateći dokument ukupnog tereta utovarenog u vazduhoplov

Prihvat i otprema specijalnog tereta

U specijalni teret spadaju pošiljke koje su po svom sadržaju i/ili obliku neuobičajene za pevoz vazduhoplovom i zahtevaju posebne mere pri rukovanju i utovaru/istovaru.
U specijalne terete spadaju;

 • lako kvarljiva roba (PER), kao što su cveće, voće ili povrće,
 • sveže meso (FRESH MEAT),
 • žive životinje (AVI),
 • posmrtni ostaci (HUM),
 • teški teret (HEA), (teži od 150 kg),
 • vrednosne pošiljke (VAL), novac, zlato, srebro i sl.,
 • diplomatske pošiljke (DIP), pošiljke pojedinih diplomatskih predstavnika koji šalju diplomatski materijal svojim vladama i obrnuto.

Prihvat, otprema i rukovanje opasnim teretom

Bezednost u toku prevoza robe i putnika u vazduhoplovstvu je uvek na prvom mjestu. Kako se avionom može prevoziti većina robe, radi bezbednosti u toku njihovog transporta moraju se primenjivati određene mere bezbednosti. Određena vrsta „rizične“ robe može se prevoziti vazduhoplovima samo u ograničenim količinama i u posebnim pakovanjima. Svi opasni tereti moraju bitina propisani način označeni posebnim (međunarodnim) nalepnicama, a njihov transport vazduhoplovima kao i utovar i istovar na aerodromu zahteva posebnu pažnju kako letačkog tako i zemaljskog osoblja.

Eksplozivi

Zapaljivi gasovi

Gasovi pod pritiskom

Zapaljive tečnosti

Zapaljive čvrste materije

Oksidanti

Organski peroksidi

Otrovi

Zarazne materije

Radioaktivne materije

Наслов

Nagrizajuće tečnosti

Ostale opasne materije

Категорије: opšte informacije

0 коментара

Оставите одговор

Avatar placeholder

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.